Amaischen

Virum Amaischen gëtt d’Uebst kontrolléiert an alles wat faul alles, Blieder a Stiller ginn eraus geholl. D’Uebst gëtt da gemuel (Käerenuebst) oder just duerchgedreckt (Steenuebst).

D’Vergärung geschitt an Inox- oder Plastiksfässer, déi loftdicht zou sinn, fir dass d’Bakterien net kennen an d’Maisch kommen, déi eng Feelgäerung provozéieren kéinnten.